Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en
een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten
en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt
die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Uw Gordijn
Handelend onder de naam: uwgordijn.nl
Vestigingsadres:
Boxbergerweg 66
7412 BE Deventere
E-mailadres: info@uwgordijn.nl
KvK-nummer: 78122627
Btw-identificatienummer: NL003293599B09

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke
tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig
mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor
het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen
worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld
‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten
en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het
aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van
afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.
Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte
kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
– de prijs inclusief belastingen;
– de eventuele kosten van verzending;
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
daarvoor nodig zijn;
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
ondernemer de prijs garandeert;

– de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
communicatiemiddel;
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke
wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien
gewenst herstellen;
– de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
worden gesloten;
– de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
en
– de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
– Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt
hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk
of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht
kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende
beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen
en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze
mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit
binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het
kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een
ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt
gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer
heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan
van de overeenkomst.
6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de
ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde
dat het product reeds terugontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete
terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die
door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een
andere betaalmethode.
3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de
consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product
wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is
verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de
ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de
ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.
Artikel 9 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet
verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of
bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer
er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover
de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan
de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te
geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De
ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen
ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen
en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf
geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij
consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De
consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen
rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op
schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding,
terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich
inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op
duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij
vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
–  te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in
een bepaalde periode;
–  tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
–  altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft
bedongen.

Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
4. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend
worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn
van ten hoogste één maand.
5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de
consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een
opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld,
maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften.
6. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
7. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de
overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij

de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

Artikel 13 – Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde
bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als
bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in
rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt
de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft
geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf
de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht
van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan
verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het
mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk
anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar
keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de
consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele
van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat
deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

Aanvullende voorwaarden

Deze Aanvullende Voorwaarden Thuiswinkel gelden voor iedere aanbieding, aankoop en
overeenkomst welke een consument onderneemt en overige rechtsverhoudingen tussen de
ondernemer en de consument.

Artikel 1 definities

1. Ondernemer: de rechtspersoon met de handelsnaam Uw Gordijn die producten en diensten op
afstand aan consumenten aanbiedt. 2. Product: de producten en diensten die geleverd dienen te
worden voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Uw gordijn en de klant.
3. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst op afstand aangaat met Uw Gordijn

Artikel 2 algemeen

1. Alle afspraken die tussen ondernemer en de klant in verband met het sluiten van een
overeenkomst worden gemaakt, zijn in deze voorwaarden en de opdrachtbevestiging vastgelegd.
2. Afwijking van de algemene afspraken, aanvullende afspraken en/of mondelinge overeenkomsten
hebben voor hun werking een schriftelijke vorm of een uitdrukkelijke bevestiging van de ondernemer
nodig.
3. Alle rechten en afspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten
behoeve van ondernemer worden bedongen, gelden ook voor de door ondernemer ingeschakelde
tussenpersonen en derden.

Artikel 3 de overeenkomst

1. Aan de maatgegevens, gewichten, afbeeldingen, kleuren en andere documenten vermeld op de
website kunnen geen rechten ontleed worden en zijn en blijven eigendom van ondernemer. 2.
Veranderingen in de technische specificaties van de producten van de ondernemer zijn te allen tijde
voorbehouden. Ondernemer is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten en of
afwijkingen daarin.

Artikel 4 prijzen

1. De prijzen zijn per m2 in euro’s, inclusief BTW en verzending binnen de Nederland echter exclusief
meet en montage kosten tenzij anders aangegeven. Voor orders buiten de Benelux worden de
verzendkosten per order vastgesteld. Bij meerdere afleveradressen worden de verzendkosten per
levering adres in rekening gebracht.
2. De getoonde prijzen en aanbiedingen op de website zijn geldig gedurende de periode dat deze op
de website getoond worden en dat de betreffende producten leverbaar zijn. De geldigheidsduur van
schriftelijk offertes buiten de website om wordt nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3. Ondernemer behoudt zich het recht om de prijzen en aanbiedingen op de uwgordijn.nl website te
allen tijde te wijzigen.
4. Ondernemer is gerechtigd voorrijkosten of meetkosten in rekening te brengen, mits dit bij het
sluiten van de overeenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 annuleren en retourneren

1. Op basis van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel is het herroepingsrecht is niet
van toepassing.
2. Annuleren of het doorgeven van wijzigingen op de bestelling zoals afmetingen, kleuren en andere
eigenschappen en opties zijn alleen mogelijk per e-mail binnen 4 uur na ontvangst van de
orderbevestiging. Annulering en of wijzigingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd.

3. Bij levering van een gebrekkig of incompleet product en dit gebrek aantoonbaar aan een
nalatigheid/fout de ondernemer zal deze zich inspannen het gebrek aan de producten te verhelpen
dan wel een nieuw product te leveren.

Artikel 7 productgarantie

1. Op de geleverde producten en of diensten van de ondernemer een productgarantie op materiaal en
of fabricagefouten van 2 jaar.
2. De garantievoorwaarden gelden niet voor normale slijtage door dagelijks gebruik van het geleverde
product.
3. Het ondeugdelijk gebruik, meten en installeren van het geleverde producten en het niet opvolgen
van de verwerking(reiniging en onderhoud) instructies van ondernemer kan de garantie doen
vervallen.
4. Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur, krimp en dergelijke, welke
uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, dan wel
handelsgebruik kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken en uitsluiten.
6. Uw Gordijn hout producten zijn gemaakt van echt hout. Verschillen in kleur, nerf en structuur
kunnen voorkomen en zijn karakteristiek voor echt hout. Stalen materiaal kan er iets anders uitzien
dan het door de klant bestelde houten product. Ruimtes met een hoog vochtigheidsgraag kunnen
kromtrekken van hout veroorzaken. Deze verschillen en eventuele afwijkingen door een te hoge
vochtigheidsgraad vallen buiten de garantie.
7. De door de ondernemer geleverde goederen kunnen werken onder invloed van schommelingen in
temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Vervolg schades die ontstaat door een te hoge of een te
lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid vallen buiten de verantwoordelijkheid van de
ondernemer en komen niet in aanmerking voor schadevergoeding

Artikel 8 levering

1. Bij ontvangst van de goederen is de klant verantwoordelijk om te controleren of de geleverde
producten conform de orderbevestiging geleverd zijn. Indien een order niet compleet is afgeleverd of
als de levering beschadigd is dient dit door de klant aangegeven te worden op de pakbon en zo snel
mogelijk bij de ondernemer gemeld te worden.
2. De levertijd die aangegeven wordt in de webshop is een indicatie. Er kunnen dan ook geen rechten
ontleed worden aan de vermelde levertijd. De ondernemer zal zich ten alle tijden inspannen om
binnen de genoemde termijn te leveren en heeft ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele
gevolgschade hoe ook genaamd.
3. De ondernemer hoeft zich niet te verantwoorden in het geval van ontbrekende beschikbaarheid van
producten en of diensten van de fabrikant. Verder is de ondernemer niet aansprakelijk voor welke
overschrijding van de leveringstermijn.
4. Levering geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders is overgekomen met de
klant.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Het eigendom van de geleverde goederen gaat over na volledige betaling van de overeenkomst.
2. Bij een aantoonbare fabricagefout is de klant verantwoordelijk voor de retourzending naar de
ondernemer.
3. Retourzendingen worden enkel en alleen in overleg met de ondernemer geaccepteerd in een
originele onbeschadigde verpakking waarbij de kosten voor de retourzending voor rekening van de
klant komen. De ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadigingen welke
voorkomen uit het retour zenden van het product.
4. Eventuele meldingen van product gebreken en of niet-levering conform de orderbevestiging dienen
voor aanvang en in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk gemeld te worden.
5. Verdergaande claims door de klant, in het bijzonder schadevergoeding door winstderving of andere
vermogenschade of eventuele andere directe en indirecte vervolgschades zijn uitgesloten.
6. De ondernemer is nimmer aansprakelijk indien de schade te verwijten is aan opzet en of grove
schuld en/of verwijtbaar handendelen, dan wel onoordeelkundig en of oneigenlijk gebruik door de
klant van het geleverde producten en of diensten.
7. Ten allen tijde is elke schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook beperkt tot het maximaal bedrag
van de aankoopsom(excl. montage kosten) van de producten dat tot schade heeft geleid.

8. Telefonische bestellingen door de klant zijn altijd voor risico van de klant.
9. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor de juiste maatvoeringen( lengte x breedte) en
product specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst tussen de klant en de ondernemer. De
ondernemer is geheel niet aansprakelijk voor meet of bestel fouten van de klant.
10. Indien het is aangetoond dat de producten niet conform de orderbevestiging geleverd zijn, dan
kan de ondernemer naar keuze;
a. Gebrek verhelpen waarbij de reparaties zullen worden uitgevoerd met gelijke of vergelijkbare
onderdelen.
b. Vervanging; de nieuwe producten worden conform de originele orderbevestiging opnieuw geleverd,
eventuele orderwijzigingen zoals maatvoeringen, kleuren, eigenschappen en opties worden hierbij
niet geaccepteerd mits anders overeengekomen
c. Restitutie van de factuurwaarde van de goederen exclusief verzending en montage kosten

 

Artikel 10 overmacht

1. De ondernemer heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de
bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit
zal schriftelijk geschiedden en zonder dat de ondernemer gehouden is tot enige schadevergoeding. 2.
Onder overmacht wordt onder meer verstaan het niet, niet juist of niet tijdig leveren door,
weersinvloeden, ziekte, stakingen, brand, verlies of diefstal of het in gebreke blijven van leveranciers
en onderaannemers. 3. Indien overmacht langer duurt dan 3 maanden behouden zowel de
ondernemer als de klant het recht om de overeenkomst te laten onderbinden.

 

Artikel 11 klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledige en duidelijk omschreven
worden en schriftelijk per post (Boxbergerweg 66, 7412BE, Deventer) of elektronisch
(info@uwgordijn.nl) worden ingediend de ondernemer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt.
2. Een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk
geval tijdig. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake
verlies. 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
van de datum van ontvangst beantwoord. 4. Indien een klacht een voorzienbare langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met
een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoering antwoord kan
verwachten.

Artikel 12 overige bepalingen

1. Indien een of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of
enige ander overeenkomst met de ondernemer in strijd mocht zijn met enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen een
door de ondernemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 2. De
ondernemer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden. 3. Door
de klant ontvangen stalen materialen kunnen er iets anders uitzien dan de finale levering. 4. Te allen
tijde is gebruik van intellectuele eigendom van de ondernemer zoals afbeeldingen, tekeningen, meet
en montage instructies en beeldmateriaal van www.uwgordijn.nl zonder overleg vooraf niet
toegestaan. 5. Het is niet toegestaan om de naam uwgordijn.nl/uw gordijn tot uiting te laten komen
zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Direct van fabriek naar consument

Wij leveren garantie tot 5 jaar

Alle producten gratis thuis bezorgd

Tot wel 50% goedkoper dan in de winkel